Røsnæsvej 167, Røsnæs, 4400 Kalundborg

Fjordgaarden - Projektejendom med eksklusiv beliggenhed direkte til Kalundborg Fjord

Bedste beliggenhed i Kalundborg - direkte til Kalundborg Fjord, hvor alle boliger vil kunne nyde den smukke solnedgang over fjorden.

Kalundborg Kommune er i stor udvikling med mange succesfulde virksomheder. Mere end 19.000 mennesker går hver dag på arbejde i en virksomhed eller i den offentlige sektor i Kalundborg Kommune. Knap 6.000 af dem pendler dagligt ind over kommunegrænsen og er dermed en potentiel køber til en projektbolig med denne unikke beliggenhed, som de er klar til at betale ekstra for at få.

Samlet areal: 114.420 kvm stærkt kuperet grund direkte til Kalundborg Fjord
Areal i kommuneplan til tæt lav bebyggelse: ca. 39.000 kvm — alle boliger vil få vandudsigt
Bebyggelsesprocent: 25%
Antal etager: 2

Ifølge Kalundborg Kommunes kommuneplan år 2013–2024 er der følgende bestemmelser for lokalplanlægning for arealet:

Rammeområdet er beliggende i landzone, inde for kystnærhedszone B, men i tilknytning til eksisterende boligområder i byområde og uden for strandbeskyttelseslinjen.

Der kan planlægges for tæt-lav bebyggelse, der placeres i mindre klynger langs områdets terrænlinjer. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 25.

Hensynet til de særlige landskabelige forhold og udsigten fra Røsnæsvej/eksisterende bebyggelse i området, kan betyde at den reelle bebyggelsestæthed bliver mindre.

Rammeområdet udgør en åben kystkile med flere mindre rumlige enheder, der dannes af det kuperede terræn, den omgivende bebyggelse og Fjordgaardens haveanlæg. Fra hele området er der udsigt over fjorden.

Projektets realisering forudsætter at gården nedrives, mens enkelte træer eventuelt kan bevares. Øst for ejendommen findes et fredet areal, hvorfra der er adgang til Kystskoven, der er fredskov.

Ved kysten er strand og kystskrænt afgrænset som internationalt naturbeskyttelsesområde, EF habitatområde. Dette er beliggende ca. 300 m fra projektområdet.

Området har et areal på 3,9 ha og er beliggende som et ubebygget område med boligbebyggelse såvel øst som vest for.

Der tænkes opført 26-46 boliger i området afhængig af valg af det endelige projekt. Bygningerne opføres i maksimalt 2 etager. Arealet er indarbejdet som et tillæg i kommuneplanen 2013-2014.

Det foreslåede boligområde ligger i dag som en åben kile i byområdet langs kysten på Røsnæs. De resterende areal udgør ca. 7,6 ha.

Dette areal er ikke omfattet af kommuneplanen til boligbebyggelse, men umiddelbart tænkes det anvendt som fællesareal, park eller naturområde med enkelte stier/gangspor og beplantninger til glæde for bl.a. udstykningens beboere.

En mulighed er også, at der efterfølgende kan opnås en dispensation for yderligere bebyggelse i forhold til strandbeskyttelseslinien, der i dag administreres meget restriktivt.

På arealet ved kystskrænten kan der etableres direkte adgang til stranden, ligesom at der kan etableres bålplads med borde og bænke.

Der eksisterer et samarbejde med arkitekt Jan Utzon omkring forslag til bebyggelse af område, idet han har gjort sig tanker om Kalundborg og det pågældende område.

Tanker i Kalundborg.
Når man går eller kører ad Røsnæsvej, og kommer forbi det smukke areal der udgøres af Fjordgårdens
jorder, så stopper man uvilkårligt op for at nyde den storslåede udsigt over de skrånende marker til
Kalundborg Fjord.
Sikke vidunderlige omgivelser. Fællesskab, natur og havudsigt, og så endda mod syd. Her vil jeg gerne bo.
Den følelse er der sikkert mange der har haft når de har passeret dette sted. De mennesker der bor her i
forvejen har virkelig været begunstigede da de fik tilladelse til at bygge deres drømmebolig på dette skønne
sted.
Da jeg først hørte om planerne for måske at føje flere huse ind i områdets natur, blev jeg bekymret. Man
ser så mange uheldige udstykninger, hvor et steds åbenlyse kvalitet ikke udnyttes til fælles glæde for
eksisterende og fremtidige beboere.
Så tænkte jeg på min fars (arkitekten Jørn Utzon) livslange og utrættelige arbejde, med netop at tilgodese
menneskets interesser, og med at sørge for at udnytte et steds karakter og iboende kvalitet, på en måde
der bliver til glæde for alle.
Han var overbevist om at det er muligt at gøre et område mere spændende, smukkere og mere attraktivt
ved tilføjelsen af de rigtigt tænkte og rigtigt anbragte menneskeskabte bygningsværker.
Uden Kronborg ville pynten i Helsingør blot være endnu en pynt i Danmark. Uden operahuset i Sydney ville
pynten det ligger på, blot være en af mange lignende pynter i Sydney havn. Uden det projekt han lavede i
Helsingør, med 65 gårdhuse, ville det samme areal blot være endnu et parcelhusområde med lige veje,
uden hensyn til terrænet.
Med disse forbilleder i tankerne, uden sammenligning i øvrigt, er jeg overbevist om at der kan skabes et
projekt for arealerne omkring Fjordgården, der vil tilgodese områdets karakter og berige de eksisterende
boligområder.
Et sådant projekt skal med sin disposition af boligerne, sit hensyn til højder og sigtelinier i forhold til
naboerne, sit materialevalg og sin afdæmpede belysning, indgå som en næsten naturlig del af terrænet. Det
færdige byggeri kan komme til at fremstå med tidløs arkitektur der, placeret rigtigt, kan få den samlede
bebyggelse til at virke som om den altid har været her og at den ikke kunne ligge andre steder.
Med et udlæg af passende stier og en egnstypisk beplantning, både i og omkring den nye bebyggelse, samt
langs periferien af Fjordgårdens jorder, kan området få tilføjet yderligere elementer af ro, naturoplevelser
og skønhed.
Med de bedste ønsker for et stadigt smukkere Kalundborg.
Jan Utzon arkitekt

Se øvrige gældende bestemmelser for området under generelle rammebestemmelser for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner.

Læs mere om Kalundborg Kommunes bosætningsstrategi: https://www.kalundborg.dk/Politik/Planer-_politikker_og_strategier/Politikker_og_strategier/Bos%C3%A6tningsstrategi.aspx

Al henvendelse vedrørende ejendommen bedes venligst rettet til:
Westring Estate v/Anni Westring
Ejendomsmægler & valuar, MDE