Øvej 12, 4100 Ringsted

Allindemagle Skov

Allindemagle Skov udgør i alt 166,5 ha og er beliggende på Midtsjælland ca. 6 km nord/vest for Ringsted. Med sin placering på skråningen ned mod Gyrstinge Sø er det en helt unik skovejendom i passende køreafstand fra København. Skoven er velarronderet og har et afvekslende og let kuperet terræn.

Allindemagle Skov er en særdeles frodig skov med ca. 65 % løv og ca. 35 % nål. Aldersmæssigt har skovens bevoksninger en relativ jævn fordeling.

Ejendommen er unik, da den forener en høj forstlig standard og produktionsværdi med meget høj herlighedsværdi.

Skoven er let fremkommelig med et godt vejnet og overalt bærer skoven fortsat positivt præg af en meget høj forstlig standard gennem en trægeneration.

Der er fremragende muligheder for at praktisere naturnær drift. Såvel løvtræ som nåletræ vil udvise høj produktivitet, sundhed og stabilitet på denne dyrkningslokalitet.

Skoven indeholder flere attraktive vådområder, som kan udbygge yderligere og beliggenheden ved den store Gyrstinge Sø understreger ejendommens helt karakteristiske særpræg.

Ejendommen har allerede en god jagt - råvildt, hare, ræv, fasan og ænder. For den jagtinteresserede køber er der er en fantastisk mulighed for at forbedre jagten yderligere og der er mulighed for at leje jagten på de omkringliggende agerjorder fra Allindemaglegård, for en 20-årig periode. Herved kan der skabes et jagtareal på i alt ca. 250 ha med blandet skov og ager. Markerne er udbygget med remiseanlæg, som fungerer fint i sammenhæng med skoven.

Til skoven hører to boliger, der begge har dejlig udsigt til skoven og over Allindemaglegårds jorder. Begge boliger er udlejet til beboelse. Herudover findes der to jagthytter i skoven.